Cursussen 2020 staan open voor uw aanmelding!

Welkom bij U3L!

 Om er zeker van te zijn dat u onze nieuwsbrieven en berichten aangaande uw colleges ontvangt, voegt u ons e-mailadres  adm@u3l.nl  toe aan uw safe list of uw adresboek. Zo voorkomt u dat onze berichten in uw spambox belanden.

 In de webwinkel (klik hier) kunt u zoeken op onderwerp, plaats, naam docent etc. N.B. Zo gauw u gegevens gaat invullen, komt u in het beveiligde gedeelte van de webwinkel.

Voor de digitale Nieuwsbrief van september:  klik hier!   In elke nieuwsbrief vindt u onderaan een link waarmee u zich kunt afmelden. Aanmelden kan hier!


Habemus papam!

ZWOLLE 28/11. Een kleurrijke stoet aan pausen trekt in vier middagen aan u voorbij.

Vroomheid en nederigheid worden afgewisseld met hoogmoed en ambitie. Soms dwingen geleerdheid en leiderschap onze bewondering af; dan weer vervullen machtswellust en verdorvenheid ons met weerzin. Over grote kerkhervormingen, de niet aflatende machtsstrijd tussen kerkelijke en wereldlijke vorsten, over het bizarre eerste conclaaf, over kardinale fouten en foute kardinalen.

Lees meer...


Onbekend maakt onbemind

HENGELO 27/11, ZWOLLE 27/11. Vroeger leverden cultuurverschillen in onze samenleving minder problemen op. De verzuiling hield de culturen, elk met hun eigen tradities, vrij goed uit elkaar. In onze huidige snel veranderende maatschappij geldt dat niet meer. De wereld is een grote multiculturele samenleving waarin mensen uit verschillende culturen met elkaar te maken hebben. Hoe werkt dat?  . Lees meer...


Dichter Bij Dichters

ZWOLLE 7/1. Aparte stemmen. Er is allereerst aandacht voor hun levensloop en de ontwikkeling in het werk. Vervolgens wordt een aantal typerende verzen gelezen en uitvoerig besproken.

Bij sommige gedichten is het mogelijk om geluidsfragmenten te laten horen, die het werk nog wat dichterbij brengen. Natuurlijk is er gelegenheid voor vragen en uitwisseling van hoe de gedichten overkomen. Behandeld worden J.A. van der Mouw, Gerrit Achterberg, Joost Zwagerman en Ester Naomi Perquiun.  Lees meer...


Identiteit/polarisatie

ZWOLLE 22/1. Waar Verlichtingsfilosofen nog geloofden dat kennis en informatie de burger zouden verlichten en emanciperen, moeten we misschien vaststellen dat de informatie-revolutie vooral verwarring, onzekerheid, angst, tribalisme en polarisatie teweeg heeft gebracht. Lees meer...


Beethoven ...

ZUTPHEN 23/1, ZWOLLE 27/1. Enerzijds bouwde Beethoven voort op de erfenis van Haydn (bij wie hij zelfs enige tijd studeerde) en Mozart, anderzijds voegde hij met name op het gebied van de muzikale vormgeving zijn eigen ideeën toe. Beethovens stijl markeert de overgang van de klassieke naar de romantische stijl. Lees meer ...


Tomás Halík

ZWOLLE 4/2. Met zijn concrete taalgebruik en heldere zienswijzen slaat  Halík een brug tussen geloof en scepsis, tussen christelijke zingeving en atheïstische levensoriëntatie. Hij weet de eeuwenoude Bijbelverhalen een hedendaagse betekenis te geven en schuwt niet de vinger te leggen op de paradoxale kant van geloof, bijbel en christendom. Lees meer ...


Purgatorio

HENGELO 5/3. In deze cursus komt het tweede deel van de Divina Commedia van Dante aan de orde. Aan de hand van miniaturen uit veertiende en vijftiende- eeuwse manuscripten volgen we de tekst canto na canto. Een hoofdstuk apart vormen de minutieus uitgevoerde miniaturen (tekeningen) van Sandro Botticelli, deels bewaard in het Vaticaans Museum, deels in het Kupferstichkabinett in Berlijn. Lees meer ...

Geld.... wat is dat?

ZWOLLE 22/11. De vraag doet zich voor wat geld nu eigenlijk is, waar het zijn waarde aan ontleent, hoe het in omloop wordt gebracht en wie daaraan verdient. Een groot misverstand is dat nog veel mensen denken dat geld in omloop wordt gebracht door de overheid. Dat is niet de waarheid. Het overgrote deel van onze geldhoeveelheid wordt in omloop gebracht door commerciële banken. Geld heeft in de maatschappij meerdere functies

Lees meer...


De wereldgeschiede-nis in 1 dag

ENSCHEDE 15/1, ZWOLLE 13/1. Laat u in één dag bijpraten over 5000 jaar geloof, geweld, geluk en gedoe. Lees meer...


De Tirannie van de norm

HENGELO 22/1. "Ongetwijfeld is het belangrijkste objectief momenteel niet om te ontdekken wat wij zijn, maar om te weigeren wat wij zijn" schreef Michel Foucault in 1982. Hiermee riep hij op tot verzet tegen een maatschappij waarin mensen in toenemende mate worden gedisciplineerd. Paradoxaal genoeg lijken we in onze welvarende westerse democratieën steeds meer behoefte te krijgen aan controle en normalisering, maar hekelen we overheidsbemoeienis en bureaucratie als het ons eigen leven raakt. Lees meer...


het 'gewone' rusland

ZWOLLE 27/1. Doel van de cursus is om bestaande stereotypen over Rusland te doorbreken en het Rusland van alledag te belichten. Doel is evenzeer te beklemtonen dat in Rusland meerdere waarheden en belevingsniveaus naast elkaar kunnen bestaan.  Lees meer ...


Architectuur van Japan ...

ZWOLLE 5/2. Door een stroom publicaties en wereldtentoonstellingen maakte het westerse publiek kennis met de bijzondere cultuur van het land van de rijzende zon. Frank Lloyd Wright was één van de eerste belangrijke architecten die zich liet inspireren door Japanse architectuur en hij was zeker niet de enige. Sterker nog; veel modernisten zagen in de Japanse architectuur hun eigen idealen verwezenlijkt. Lees meer ...


amsterdamse school

ZWOLLE 18/3. We behandelen vergeten voorgangers zoals Willem Kromhout (architect American Hotel) en zijn hang naar oosterse culturen. We gaan ook in op andere inspiratiebronnen van de Amsterdamse school, zoals bijvoorbeeld de prentenboeken van bioloog Ernst Haeckel en de reizen die Amsterdamse school architecten zelf maakten.

Een ander vaak vergeten aspect is de opkomst van de theosofie in de kunst en architectuur. Bijna alle belangrijke Amsterdamse schoolarchitecten waren in meer of mindere mate met het theosofievirus besmet. Daarnaast gaan we in op de belangrijke rol van architect Ed Cuypers (de neef van Pierre). Hoe was het mogelijk dat nagenoeg alle topmensen van de Amsterdamse school van zijn bureau kwamen?

De cursus staat uiteraard uitvoerig stil bij de bekende werken als Het scheepvaarthuis en de sociale woningbouw, maar behandelt ook minder voor de hand liggende onderwerpen zoals de rol van Nederlands eerste vrouwelijke architect Margaret Kropholler en het werk van lokale bouwmeesters.

 Lees meer ...

reizen naar de oost

ARNHEM 21/11. Van vóór de stichting van het overzeese handels-imperium tot ver in de 19e eeuw bleef Indië de nieuwsgierigheid opwekken. Waren het in het begin avonturiers en kooplieden, later werden het wetenschappers en bestuursambtenaren. Wat deed men er? Hoe reisde men?

Een aantal sleutelfiguren passeert de revue. Samen geven zij een doorsnee van het reizen en dagelijks leven. En passant maken we de opening van het Suez Kanaal mee en de opkomst van de mailboten.

En er staat een heerlijke Indische rijsttafel op het menu. Lees meer...


'God wil het'

HENGELO 8/1, ZUTPHEN 14/1, ZWOLLE 23/1. De kruistochten in breed perspectief. De 'Tochten' worden behandeld zowel vanuit het westerse standpunt als ook vanuit de Arabische en Joodse optiek, vanuit het gezichtspunt van de Byzantijnen en vanuit de visie van de Kerk. Dat leidt tot verrassende conclusies over de werkelijke motieven en over de ware toedracht van de gebeurtenissen. Lees meer


geschiedenis v.d. Jazz

ZWOLLEB9/1, ENSCHEDE 28/2.Jazz is een invloedrijke muzieksoort met een intrigerende geschiedenis. Deze cursus geeft inzicht in de historische ontwikkeling van deze veelzijdige en interessante kunst-vorm vanaf haar ontstaan begin 20e eeuw tot heden.

Daarbij zal er aandacht zijn voor diverse sociaal maatschappelijke thema's die een rol spelen in de ontwikkeling en perceptie van jazz, zoals slavernij, racisme, de opkomst van de burgerrechtenbeweging, het ontstaan van de tienercultuur en de introductie van de radio. Maar natuurlijk is er ook veelvuldig aandacht voor de grootheden uit de jazz zoals Miles Davis, Duke Ellington, John Coltrane, Billie Holiday en Charlie Parker. Wat maakt hen zo kenmerkend en wat was hun rol binnen de ontwikkeling van de jazz.

Tijdens de colleges wordt de theorie telkens op een toegankelijke manier geïllustreerd aan de hand van luistervoorbeelden en suggesties (luisteratuur). U maakt kennis met (de kenmerken van) jazz en u doet genre- en repertoirekennis op. Lees meer...


voltooid leven ...

HENGELO 23/1, ZWOLLE11/3. 'Voltooid leven' is daarmee tot een van de brandpunten geworden voor de discussie rond een 'goede dood'. De (morele) dilemma's die deze materie met zich meebrengt vormen het onderwerp van deze cursus. Het zijn serieuze dilemma's want de belangen zijn groot en het gaat letterlijk om mensenlevens. Lees meer ...


Kant in de Koestraat

ZWOLLE 2/2. Enkele relevante teksten van Kant worden door middel van close reading besproken en toegelicht. Wat verstaat Kant onder begrippen als 'vrijheid en plicht', en hoe gaan we om met onze neigingen. Daarmee komen we vanzelf op de vraag naar een vrije keuze. En natuurlijk wordt de betekenis van zijn beroemde uitspraak: Sapere aude, heb de moed om zelf te denken, besproken. Ook wordt verbinding gelegd naar muziek in Kants tijdsgewricht; ontwikkelingen in deze kunstvorm vertonen parallellen met ‘vrijheid en plicht’ en ‘moed’. Met recht een dag voor dappere denkers..  Lees meer ...


Mann: de toverberg

ZWOLLE 3/3. De titel van dit werk van Thomas Manns spreekt meteen tot de verbeelding. In Duitsland staat het in bijna elke boekenkast én op nummer 1 in het lijstje 'boeken die ik zou willen lezen'. Maar het is niet vanzelfsprekend dat het meteen lukt dit meesterwerk uit te lezen. Het is echter wel de moeite waard! Tijdens de cursus bespreken we de belangrijkste thema's en sprekende citaten.  Lees meer ...


anders kijken in de kerk

ZWOLLE 16/3. Waarom staan er hekken in een kerk? Wat doen die gekke wezentjes in die uithoek?

Waarom gaan alle pelgrims naar die ene kerk? Waarom zit er een gat in de muur? Het zijn vragen waardoor je anders gaat kijken in een kerkgebouw. Ogenschijnlijk onbelangrijke details kunnen veel vertellen over de functie van het gebouw en de leer van de kerk.

In 5 thema's met zeer uiteenlopende voorbeelden uit kerken en kerkelijke kunst krijgt u veel nieuwe kijkmogelijkheden aangeboden. Lees meer ...
Onze colleges

Onze collegereeksen tellen meestal 3 tot 5 bijeenkomsten van 2 tot 2,5 uur. Vele onderwerpen komen langs: theologie, filosofie, kunst, geschiedenis, literatuur, economie, actuele onderwerpen uit de samenleving en meer. 

De colleges zijn overdag in verschillende plaatsen: Zwolle, Zutphen, Enschede, Hengelo.


Beethoven ...